Инструктаж за Безопасност

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА

 1. Безопасно ползване на маркера
  1. Пейнтбол маркера не е играчка и не е разрешен за ползване от деца под 14 годишна възраст без присъствието на пълнолетен.
  2. Неправилното използване на маркера може да причини нараняване и дори смърт.
  3. Предпазители за очите предназначени за пейнтбол трябва да бъдат носени от всеки в обсега на маркера.
  4. Не разглобявайте или премахвате каквито и да е части от маркера, докато системата е под налягане.
 2. Безопасно протичане на играта

  Безопасността е ваша отговорност!!!

  1. Винаги помнете, че играта пейнтбол може да оцелее и да се развива само ако остане БЕЗОПАСНА.
  2. Никога на насочвайте маркера към нещо непригодено да бъде обстрелвано.
  3. Никога не насочвайте маркера към някой, който не е обезопасен съгласно изискванията за игра на пейнтбол.
  4. Винаги дръжте цевта насочена надолу или в безопасна посока, дори и когато паднете.
  5. Всички хора в радиус от 180 метра трябва винаги да носят предпазители за очите във формата на одобрени за игра на пейнтбол очила или маска за цялото лице. Никога не стреляйте по човек, който не е обезопасен по начина, описан по-горе.
  6. Обличайте се подходящо, когато играете пейнтбол. Избягвайте да излагате на открито части от тялото си докато играете. Дори и тънка дреха, би могла да Ви предпази и да абсорбира част от удара на топчето.
  7. Дръжте откритите части на тялото си далеч от СО2 (въглероден диоксид) газа, когато монтирате или демонтирате бутилката. СО2 газът е много студен и може да доведе до измръзване на кожата при дадена ситуация.
  8. Използвайте само .68 калибър топчета за пейнтбол. Никога не зареждайте или изстрелвате каквито и да е чужди обекти.
  9. Не разглобявайте маркера, докато е под налягане.
  10. Не гледайте директно в цевта. Случайно изпускане на газ може да доведе до трайни наранявания или смърт.
  11. Избягвайте употребата на алкохол или други опиати повреме на употреба на маркера. Използването на меркера под влиянието на алкохол или други опиати е криминално нарушение.
  12. Избягвайте стрелянето на опонент на разстояние по-малко от 2 метра.
  13. Никога не стреляйте по чужда собственост, топчетата за пейнтбол могат да я повредят.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният:
........................................................................................,....................................,
л.к.№...................................... с ...................................... ЕГН .....................................,
възраст: ....... години, адрес ........................................................, заявявам че съм запознат с инструктажа по безопасното ползване на маркера и протичането на играта ”Пейнтбол” описани в ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОТИЧАНЕ НА ИГРАТА и нося изцяло отговорност при неспазване, на което и да е от изискванията посочени в общите условия.

Дата ....../ ....../ 20...... година

Декларатор: .................................
                          /................................../